TITULARITAT

El titular del Lloc web www.seguassociats.com (d’ara endavant, la Web o Lloc web) és la Societat MIQUEL SEGÚ I ASSOCIATS, S.L. (d’ara endavant, MSA), amb domicili social en Ronda Sant Pere 19-21, 2n 5a, 08010 Barcelona telèfon de contacte 93/2688621, Fax: 93/3151319 i adreça de correu electrònic: info@seguassociats.com, proveïda de C.I.F. núm. B61025706 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

La utilització d’aquesta Web implica l’atribució de la condició de “Usuari” i, si escau, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment en què s’accedeix a ell com a tal Usuari. Així mateix l’Usuari també es compromet a utilitzar els continguts i serveis disponibles a través de la Web d’acord a l’assenyalat en l’apartat de “Política de Privadesa i Protecció de Dades”.
Els continguts de la web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
La informació facilitada a través de la web, ha de considerar-se per l’usuari a manera d’introducció sense que pugui estimar-se com a element determinant per a la presa de decisions, declinant MSA tota responsabilitat per l’ús que pugui verificar-se de la mateixa.

MSA podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. MSA es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació en el lloc web, sent solament aplicables als Usuaris que es donin d’alta a partir d’aquesta publicació.

MSA no es fa responsable dels llocs web no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços o vincles, o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle d’accés a un lloc web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i MSA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç o vincle aliè al lloc web del proveïdor.

No obstant això, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin al Lloc web de MSA sempre que: 1) Quedi constància de la identitat del seu propietari. 2) El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera.3) No s’utilitzi la marca MSA o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat del lloc web que estableixi el link. 4) Les pàgines o llocs de la xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. 5) La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts falsos, inexactes o il·lícits. 6) L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MSA i el propietari de la pàgina Web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació ni aprovació per part de MSA dels seus continguts o serveis pel que no es declararà ni es donarà a entendre que MSA ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

MSA no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut del present Lloc web. Al mateix temps, MSA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

MSA es reserva el dret de modificar la present “Informació Legal”, inclosa la seva política de privadesa i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

L’ús del present lloc web haurà de ser conforme a la llei eximint-se MSA de qualsevol responsabilitat que es pogués dimanar per un ús contrari a aquest.

GARANTIA DEL LLOC WEB

MSA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu Lloc web, MSA o qualssevol altres dependents d’est, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’organització.

Aquest Lloc web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions continguts a les pàgines poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra forma per tals problemes tècnics. MSA no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquestes fallades o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines de MSA , o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició de la pàgina principal.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l’Usuari, MSA podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis en el seu Lloc web per problemes tècnics o causes de força major. Així mateix, MSA es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través del seu Lloc web, advertint-ho, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la mateixa Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut del Lloc web és una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual amb tots els drets reservats a favor de MSA , no permetent-se la reproducció ni transmissió en cap forma ni per cap mitjà, de part o de tot el contingut del material d’aquest Lloc web, incloent-hi sense ser limitatiu, text, gràfics, codi de disseny, etc., sense prèvia autorització de l’autor. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació del codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a aquest efecte.

Tots els logotips i marques de MSA troben registrats com a marques en els registres públics corresponents, explicant d’aquesta manera amb el benefici de la fe pública registral davant qualsevol tipus de controvèrsia en aquest sentit.

Els logotips aliens a MSA que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els qui han estat o són clients actius. Per sol·licitar la seva retirada o modificació, preguem ens donin avís a info@seguassociats.com o per fax al nombre 93/3151319.

El disseny del Lloc web és propietat exclusiva de MSA , per tant, serà necessària l’autorització expressa i per escrit de MSA per a la seva reproducció parcial o total, així com per a la seva explotació, distribució i comercialització en general.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@seguassociats.com.

ÚS DE “COOKIES” I DEL FITXER D’ACTIVITAT

MSA pel seu compte o per mitjà d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar Cookies quan un usuari navega per les pàgines del Lloc web. Les *Cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per registrar les activitats de l’usuari en el Lloc web.

Les *Cookies utilitzades per MSA , o pel tercer que actuï en el seu nom, només registren les adrecis IP i els noms de domini utilitzats pels Usuaris, però mai informació personal, com la seva adreça de correu electrònic o les seves dades personals. D’altra banda, mai es pot extreure la informació continguda en el disc dur d’un Usuari mitjançant una *Cookie. Les *Cookies solen tenir una durada temporal, i l’Usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de *Cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur, així com per poder conèixer el servidor que utilitza les *Cookies. Per a aquests casos, l’Usuari haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador per ampliar aquesta informació.

El Lloc web de MSA , utilitza les *Cookies per a les anàlisis estadístiques de la seva utilització i per millorar el servei prestat a l’Usuari. Gràcies a les *Cookies, resulta possible que el servidor de MSA o el tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita, etc. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

Per utilitzar el Lloc web de MSA, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les *Cookies que ell envia, o que envia el tercer que actuï en el seu nom, però llavors pot ser que sigui necessari que l’usuari faci l’activitat d’inici de sessió en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o “*login”.

Els servidors Web de MSA detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades per a les finalitats estadístiques i de servei especificats: obtenir mesuraments estadístics, conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

LLEI APLICABLE

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al Lloc web de MSA o qualsevol dels quals d’ell depengui, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Justicia (Espanya).

Es posa a la disposició dels Usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i reclamacions: Enviament per correu postal a la següent adreça: Ronda Sant Pere 19-21, 2n 5a 08010 Barcelona, enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@seguassociats.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MIQUEL SEGU I ASSOCIATS, S.L. (d’ara endavant, MSA), entitat propietària de la web www.seguassociats.com (d’ara endavant “la Web”) informa als Usuaris que compleix amb la vigent legislació espanyola i, especialment, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, *LOPD), així com el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant, *LSSICE).

L’Usuari que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal a través d’aquest lloc web haurà de ser major d’edat.
A l’efecte de la *LOPD, s’informa que MSA es compromet amb el respecte a la intimitat de l’Usuari i que les dades obtingudes quan es completen els diferents formularis de la Web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer automatitzat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable de les quals i destinatari és MSA.

La recollida de dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat de prestar els serveis contemplats en la Web de MSA, així com per a la prestació el servei d’informació, millorar el servei, enviament de butlletins, remetre publicitat de productes i serveis, avisos, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès per a l’Usuari, relacionat amb els béns i serveis que s’ofereixen a través de la Web, sense que les dades estiguin a la disposició de cap tercer no anunciat en la Web, excepte autorització expressa de l’Usuari.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a la possible contractació del servei sol·licitat.

L’Usuari atorga el seu consentiment de forma expressa, lliure i inequívoca per a la recollida i tractament de les seves dades per part de MSA, incloent-hi sense ser limitatiu filials, sucursals i altres establiments de la mateixa, no podent en cap moment vendre aquestes dades a tercers aliens a l’organització de MSA. El tractament per part de les autoritzades serà de caràcter publicitari, estadístic, comercial i altres eines de màrqueting existents.

L’Usuari dóna el seu consentiment exprés perquè MSA pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic en el “Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix.

D’acord amb la *LSSICE, MSA no realitza pràctiques de *spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre butlletins o comunicacions informatives relatives als serveis especificats en emplenar i enviar a MSA cada formulari amb les seves dades, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada en cada cas.
El Lloc web atorga a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, pel que l’Usuari per a això haurà de dirigir-se mitjançant carta a MSA, Ronda Sant Pere 19-21, 2n 5a, 08010 Barcelona, indicant el seu nom, nombre de DNI i l’expressió clara del seu desig.

MSA procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats.
MSA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.
L’accés a la informació sobre els clients està restringit a aquells empleats que legítimament necessitin fer ús d’aquesta informació per realitzar el seu treball, estant tots ells obligats a complir les mateixes mesures de seguretat en el tractament i conservació de la informació de caràcter personal.
MSA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials, tenint en tot moment en compte els legítims interessos dels Clients.